The Gorgeous

10 tekstów – auto­rem jest The Gor­geous.

Jak­by zsu­mować praw­dzi­we mo­rały ze wszys­tkich filmów, to pow­stałaby naj­piękniej­sza baśń. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2012, 15:04

Woj­na opiera się na ludzkich błędach i nieludzkich czynach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 listopada 2012, 17:06

Al­ko­hol szczęścia nie czyni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 listopada 2012, 17:25

Mu­zyka współczes­nym reżyse­rem emocji. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 listopada 2012, 17:59

"Jes­teśmy jak Iz­rael­czyk z Ara­bem - spór to nasz sens."

Mądry Nieznajomy 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 listopada 2012, 20:42

Zwyk­li ludzie nie poj­mują, że można się ba­wić świecącą żarówką mi­lion razy,
niż schlać się tyl­ko tysiąc. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 listopada 2012, 21:31

Wspomnienia

Jak kwiat lo­tosu lśni w słońca promieniach,
tak ja za­tapiam się w swych wspomnieniach.
Co zrobiłem?,
Cóż to ja uczyniłem?
Dałem Ci ka­wałek siebie,
Czy to było war­te Ciebie? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 października 2012, 15:05

Strata

Jak księżyc świeci o północy,
tak i ja będę dziś myślał w nocy,
że pełen tru­du i wy­siłku cel
znikł jak ulot­ny pta­si szmer… 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 października 2012, 21:07

Niekiedy bez­gra­niczna po­moc in­nym może zat­ra­cić nas samych.
I właśnie wte­dy wes­prą nas Ci, którym pomogliśmy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 października 2012, 16:49

Strach jest og­ra­nicze­niem siebie sa­mego. Jeśli po­kona­my strach to i zwy­ciężymy nad sa­mym sobą, prze­bije­my barierę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 października 2012, 22:05

The Gorgeous

The Gorgeous

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność